202202.10
0

Werkgeversaansprakelijkheid door seksuele intimidatie

Welke mogelijkheden heeft een werknemer die op de werkvloer slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag van een andere werknemer (of de baas)? Vaak wordt in dit soort situaties breed uitgemeten wat voor straf de dader zou moeten krijgen: ontslag, als hij al niet de eer aan zichzelf houdt, en vervolgens krijgt hij mogelijk ook te maken met justitie. Lees hier wat het slachtoffer kan doen.

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever is verplicht om de lokalen waarin de arbeid wordt verricht, zodanig in te richten dat wordt voorkomen dat de werknemer schade lijdt (7:658 BW). Dat kan ook inhouden dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer geen slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel geweld. In een zaak bij het hof Amsterdam werden de volgende omstandigheden doorslaggevend geacht voor werkgeversaansprakelijkheid op grond van deze wetsbepaling:

  • de werkgever had geen schriftelijke risico inventarisatie- en evaluatie en plan van aanpak;
  • de werkgever had geen klachtenregeling ongewenst gedrag;
  • de werkgever had de klachten niet goed onderzocht; en
  • de dader was er van afgekomen met een dag schorsing en een waarschuwing

Billijke vergoeding

Ook is niet denkbeeldig dat de werkgever die op een vergelijkbare manier niet zorgt voor een veilige werkomgeving, ernstig verwijtbaar handelt jegens de werknemer die slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag. Daarvan zijn in de rechtspraak tal van voorbeelden te vinden, waaronder van de Hoge Raad, waarbij het dan veelal gaat om de werkgever zelf die zich schuldig maakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Maar het is zeker niet uitgesloten dat de werkgever ook aansprakelijk is als de dader een collega is.

100.000 euro

Een goed voorbeeld van een dergelijke situatie is die van een tandarts die tijdens een cursus in het buitenland zijn tandartsassistente seksueel had geïntimideerd. Hij had ongepaste en seksueel getinte opmerkingen gemaakt en de werknemer ongevraagd een kus op het voorhoofd gegeven. De werknemer hield last van het voorval en viel uiteindelijk ziek uit. Als de verstoorde verstandhouding uiteindelijk uitmondt in een ontslagprocedure, kent de kantonrechter een billijke vergoeding toe aan de tandartsassistente van 100.000 euro, wat in dit geval gelijk stond aan tweeënhalf jaarsalaris.