201411.24
0

Verhaalsanctie Ziektewet

De Rechtbank Den Haag paste in een interessante uitspraak de verhaalsanctie van artikel 39a Ziektewet toe. Het UWV ging voorbij aan de ‘papieren’ hersteldmelding en de werkgever moest de Ziektewet-uitkering betalen over een periode gelijk aan de tekortkoming in de re-integratie. UWV De werkneemster had zich in overleg met de werkgever hersteld gemeld. Dit was…

201411.09
0

Recht op thuiswerken

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel Wet aanpassing arbeidsduur aangenomen. Werknemers krijgen hiermee een wettelijke aanspraak op thuiswerken en het aanpassen van hun arbeidstijden. De regels leiden tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) die straks de Wet flexibel werken (Wfw) gaat heten. Werktijden: met de Waa was het al mogelijk…

201411.03
0

Aanpassing wettelijke verlofregelingen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 oktober het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen. Met het wetsvoorstel zullen de regels in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsuren (Waa) betreffende ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof worden vereenvoudigd.  Lang –en kortdurend zorgverlof: de kring van personen…

201407.10
0

Negatief advies CBP Besluit Langdurige Zorg

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bezwaren tegen het conceptbesluit langdurige zorg. Hierin worden bepalingen van de Wet langdurige zorg uitgewerkt. Bij de parlementaire behandeling van die wet had de privacytoezichthouder ook al negatief geadviseerd, en het wetsvoorstel is toen vervolgens aangepast. Nu komen dezelfde problemen echter weer terug in het uitvoeringsbesluit, en dat is…

201406.13
0

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op aandringen van de Eerste Kamer heeft minister Asscher toegezegd dat de beoogde wijzigingen inzake flexibele arbeidsrelaties niet al op 1 juli 2014 maar pas op 1 januari 2015 intreden.

201405.21
0

Privacy: Google moet zoekresultaten wissen

Google moet in sommige situaties koppelingen naar bepaalde websites achterhouden als een betrokkene daarom verzoekt. Dat is het gevolg van een verstrekkend arrest van het Europees Hof van Justitie. Onrechtmatige gegevensverwerking Op de website van een Spaanse krant stond een aankondiging uit 1998 van de verkoop van gebouwen van een mijnheer Costeja González wegens sociale…

201405.14
0

Wet Werk en Zekerheid: de wijzigingen per 1 juli 2014

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, met wijzigingen in het flex- en ontslagrecht, gaat in een adembenemend tempo. De vaste kamercommissie in de Eerste Kamer heeft het voorstel prioriteit gegeven en nu laten weten dat de plenaire behandeling gepland is op 3 juni aanstaande. Het lijkt er op dat de eerste wijzigingen…

201404.28
0

Voorlopig verslag WWZ

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Eerste Kamer heeft haar voorlopig verslag vastgesteld over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Naast de vragen van de VAAN hebben de verschillende fracties zelf ook nog aanvullende vragen gesteld over de wettekst en – systematiek. Maar veel interessanter is de visie van de heren en…

201404.23
0

Wet Werk en Zekerheid in Eerste Kamer

De vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 8 april 2014 begonnen met een voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. In deze commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd en heeft aangekondigd het voorstel in ieder geval voor het zomerreces te behandelen. Dat is ook geen overbodige luxe, met de beoogde inwerkingtredingsdatum…