Arbeidsrecht

Deze website beoogt algemene informatie te geven aan een breed publiek. De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, maar dient niet gezien te worden als juridisch advies op basis waarvan je beslissingen kunt nemen die van invloed zijn op je rechtspositie, financiële positie of je bedrijf. Informatie op deze site, met name die in (oude) nieuwsberichten kan inmiddels zijn achterhaald door meer recente ontwikkelingen. Het arbeidsrecht kent vele uitzonderingen en vaak ook weer uitzonderingen op uitzonderingen. Daar waar staat ‘in principe’ (of woorden van gelijke strekking) wordt soms weggestuurd van complexe materie waar Van Dis: arbeidsrecht je graag in een persoonlijk gesprek meer over uitlegt. Ter bevordering van de leesbaarheid staat er soms ook niet ‘in principe’, daar waar dat wel op zijn plaats was geweest.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Je maakt op eigen risico gebruik van deze website en je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Van Dis: arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Derden

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie Van Dis: arbeidsrecht geen zeggenschap heeft, waaronder de websites die worden onderhouden door derden in opdracht van Van Dis: arbeidsrecht of door individuele werknemers daarvan. Het gebruik van links naar sites van derden betekent niet dat Van Dis: arbeidsrecht de inhoud ervan onderschrijft.

Chatfunctie

Het voorgaande geldt onverkort voor gebruik van de chatfunctie. Meer in het bijzonder geldt dat door gebruik van de chatfunctie geen cliënt-advocaat relatie tot stand komt.

Privacy

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Als je persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld met het verzoek om contact met jou op te nemen, worden deze gegevens daarna ook niet bewaard. Soms gebruikt Van Dis: arbeidsrecht de (advertentie)diensten van derden, zoals LinkedIn, om je in staat te stellen uw contactgegevens door te geven. Deze derden handelen onder verantwoordelijkheid van Van Dis: arbeidsrecht en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Beheer derdengelden

Van Dis: arbeidsrecht beheert geen derdengelden en heeft om die reden geen stichting beheer derdengelden.