1. Deze algemene voorwaarden betreffen de praktijkvoering van Mr L.S. van Dis, handelend onder de naam “Van Dis: arbeidsrecht”, hierna: “Van Dis”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan Van Dis worden verstrekt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Dis. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 2. Van Dis verleent arbeidsjuridische dienstverlening en de cliënt aanvaard dat deze dienstverlening zich niet mede uitstrekt tot advies aangaande andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld fiscaal- en pensioenrecht.
 3. Van Dis is niet aansprakelijk indien en zolang de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt. De aansprakelijkheid van Van Dis is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Van Dis gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Dis in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5.000,00.
 4. Cliënt zal Van Dis vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade die door of in verband met de uitvoering van een opdracht aan een cliënt of anderszins aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval van opzet of grove eigen schuld.
 5. Van Dis zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de cliënt of diens gedeputeerden, ten behoeve van wie die derden worden ingeschakeld. Van Dis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
 6. Het beroepsgeheim van de advocaat is van toepassing. Dat betekent onder meer dat alle informatie die door de cliënt aan Van Dis is toevertrouwd, vertrouwelijk blijft en alleen kan worden ingezien door Van Dis en hulppersonen die contractueel en wettelijk aan dezelfde geheimhoudingsplicht zijn gebonden.
 7. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
 8. De cliënt heeft onderzocht of hij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand, alsmede welke eigen bijdrage door hem in dat geval verschuldigd is aan Van Dis. Het is mogelijk dat een toevoeging later wordt ingetrokken. Dit is het geval wanneer het financieel resultaat van de zaak meer bedraagt dan 50% van het voor de cliënt geldende heffingsvrij vermogen. Voor meer informatie zie www.rvr.org.
 9. De cliënt is naast het overeengekomen uurtarief dan wel de eigen bijdrage de volgende mogelijk door Van Dis te maken kosten verschuldigd: griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten.
 10. Het uurtarief van Van Dis kan jaarlijks worden aangepast. Dergelijke aanpassing wordt een maand tevoren schriftelijk meegedeeld en geacht te zijn aanvaard, tenzij de cliënt vóór de ingangsdatum bij Van Dis schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 11. Declaraties van Van Dis worden per e-mail of per gewone post verzonden en zijn na verloop van veertien dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien de gefactureerde bedragen niet binnen die termijn op de rekening van Van Dis zijn bijgeschreven, is de cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Alle werkzaamheden van Van Dis zijn opgeschort, zolang het verzuim voortduurt.
 12. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na factuurdatum bij Van Dis te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.
 13. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Van Dis kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 14. Op de  verhouding  tussen  cliënt  en  Van Dis uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De  rechtbank  Midden-Nederland, locatie Utrecht  is  bij  uitsluiting  bevoegd  van  alle geschillen tussen cliënt en Van Dis kennis te nemen.