Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1 Grondwet

Discriminatieverbod
Het is verboden om onderscheid te maken naar:

 • leeftijd
 • chronische ziekte of handicap
 • part-time werken
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd
 • godsdienst
 • levensovertuiging
 • politieke gezindheid
 • ras
 • geslacht
 • nationaliteit
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid
 • burgerlijke staat

Op de werkvloer
Ongeoorloofd onderscheid kent vele verschijningsvormen. Niet zelden zit het in subtiele dingen. Dat kunnen (misplaatste) grappen zijn bij het koffieapparaat, van die ene collega die ‘nou eenmaal zo is’. Het kunnen ook vereisten zijn die gesteld worden aan promotiemogelijkheden, en waaraan het zeer lastig te voldoen is omdat je nu eenmaal te maken hebt met gezinsverplichtingen of beperkte inzetbaarheid. Dit soort dingen leiden tot een onveilig werkklimaat en daar kun je tegen opkomen. Veel organisaties hebben een intern protocol op basis waarvan je melding kunt maken van dit soort misstanden. Je bent welkom om bij Van Dis: arbeidsrecht te checken of je een punt hebt.

Bewijslast
Het kan lastig zijn om te bewijzen dat er sprake is van discriminatie. De wetgever heeft dat ook ingezien, en besloten om jou daarin tegemoet te komen. Als je feiten kunt benoemen die doen vermoeden dat sprake is van discriminatie, dan moet je werkgever bewijzen dat er geen sprake is geweest van ongeoorloofd onderscheid.

Procedures
Van Dis: arbeidsrecht heeft ruime ervaring met procedures op het gebied van gelijke behandeling, zowel bij het College voor de Rechten van de Mens, in mediationzaken alsook bij de civiele rechter in arbeidszaken.