Vrijwel iedereen krijgt minstens éénmaal in zijn carrière te maken met een werkgever die over wil gaan tot ontslag wegens vermeend disfunctioneren. Een dergelijk ontslag is gebonden aan strenge regels. Onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren wordt afgewezen.

Procedure
Je kunt niet zomaar ontslagen worden wegens vermeend disfunctioneren. De werkgever zal dat disfunctioneren op zijn minst aannemelijk moeten maken. Maar ook dat is nog niet voldoende. Je moet eerst in de gelegenheid worden gesteld om te voldoen aan de verbeteringen die je werkgever nodig vindt. Je moet daarvoor de tijd en ondersteuning krijgen die daarvoor nodig is. Standaard zou je kunnen uitgaan van een verbetertraject van minstens ongeveer zes maanden (afhankelijk van de omstandigheden).

Ondersteuning
De ondersteuning die je werkgever je moet bieden kan bestaan uit coaching, een of meerdere opleidingen en het geven van gerichte feedback ten aanzien van de gesignaleerde verbeterpunten. Als dat ontbreekt, dan heeft een eventueel op dit traject volgende ontbindingsprocedure weinig kans van slagen. Het is dus ook zaak om goed en duidelijk aan te geven wat je nodig hebt om de gevraagde verbetering te laten zien. Vanaf een bepaald opleidingsniveau kan zelfs van je verwacht worden dat je daar zelf concrete voorstellen toe doet.

Arbeidsongeschiktheid
Het vermeende disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ‘ziekte of gebreken’. In de praktijk is dat echter nogal eens het geval. Je gaat niet van de een op de andere dag disfunctioneren. Het is niet ondenkbaar dat je al een tijdje op je tandvlees liep, en dat je performance daardoor suboptimaal was. In een dergelijk geval is het aan te raden om je trots opzij te zetten en de realiteit onder ogen te zien en je werkgever daarover te informeren.

Waarschuwingsplicht
Je werkgever heeft ook de plicht om je te waarschuwen als hij voornemens is om je te ontslaan als je in zijn ogen onvoldoende verbetering laat zien. Ook daar kan het ontslag dus op afketsen.

Herplaatsingsplicht
Zelfs als het hele proces conform de regels is doorlopen, is daarmee nog niet voldaan aan alle eisen die worden gesteld aan een ontslag wegens disfunctioneren. Je werkgever moet namelijk ook eerst nog kijken of hij je kan herplaatsen in een andere passende functie. Als het nodig is dat je je daarvoor laat om- of bijscholen, dan zal je werkgever daar voor moeten zorgen.