Bij jouw bedrijf wordt gereorganiseerd. Jij hebt te horen gekregen dat voor jou geen plaats is in de nieuwe organisatie. Wat nu?

Bedrijfseconomische redenen
De reden dat je werkgever je wil ontslaan bestaat uit bedrijfseconomische redenen. Dit is een brede term, waaronder meerdere sub-ontslaggronden vallen:

  • slechte of slechter wordende financiële situatie
  • werkvermindering
  • organisatorische of technologische veranderingen
  • bedrijfsverhuizing
  • beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
  • vervallen van loonkostensubsidie

Ieder van deze sub-ontslaggronden worden door het UWV, die gaat over dit soort ontslagen, getoetst op voor die grond specifieke criteria. Deze verschillen van elkaar, dus het is zaak om goed te kijken welke grond je werkgever opvoert.

Afspiegeling
Als er inderdaad sprake is van een geldige ontslaggrond, dan moet je nog kijken of jij ook degene bent die voor ontslag in aanmerking komt. Het UWV bepaalt dat aan de hand van het afspiegelingsbeginsel: per leeftijdscategorie worden degenen met het kortste dienstverband eerst voor ontslag in aanmerking gebracht. Dat kan nog een heel gepuzzel opleveren, vooral ook omdat zieke werknemers, zolang ze ziek zijn, uit de resultaten worden gehaald.

Herplaatsing
Als je inderdaad via het afspiegelingsbeginsel ontslagen kan worden, dan heeft je werkgever nog de verplichting om je binnen de organisatie te herplaatsen. Interessant is daarbij dat niet alleen openstaande vacatures worden betrokken, maar ook de functies van ZZP-ers, AOW-ers, flex- en oproepkrachten en werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd dat afloopt binnen een redelijke termijn. Je kunt kijken of die er zijn aan de hand van de verplicht door de werkgever aan het UWV te verstrekken personeelsoverzichten.

Wederindiensttredingsvoorwaarde
Als de werkgever aan al deze voorwaarden heeft voldaan, zal hij van het UWV toestemming kunnen krijgen om je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV zal daar echter de voorwaarde aan verbinden dat als er binnen zes maanden weer een vacature ontstaat, deze eerst aan jou zal moeten worden aangeboden.

Vergoeding
Na ontslag via het UWV moet de werkgever je de transitievergoeding betalen: één derde maandsalaris per dienstjaar. Vanwege deze strenge toetsing en ingewikkelde voorwaarden, geven veel werkgevers er de voorkeur aan om het dienstverband niet te beëindigen via het UWV, maar via wederzijds goedvinden. De werkgever biedt dan een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aan. Het is belangrijk om kritisch naar die situatie te kijken. Je kunt niet uitsluiten dat je werkgever een reden heeft dat hij je niet via het UWV wil ontslaan, bijvoorbeeld omdat het UWV zijn (sub)ontslaggrond niet zal accepteren of omdat de afspiegelings-of herplaatsingsverplichting een andere uitkomst kennen dan jouw ontslag. In die gevallen is er geen reden om akkoord te gaan met de transitievergoeding, maar er is er ruimte om een aanvullende vergoeding bespreekbaar te maken.

Van Dis: arbeidsrecht staat je daarin graag bij.