202205.11
0

Studiekostenbeding voor verplichte cursus verboden

Op grond van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden mag je werkgever niet meer met je afspreken dat je een verplichte cursus zelf moet betalen of dat je die moet terugbetalen als je uit dienst gaat.

Studiekostenbeding

Hoe zat het ook alweer met het studiekostenbeding (zie ook hier voor een studiekostenbeding in een contract voor bepaalde tijd)? De Hoge Raad heeft hier de spelregels voor vastgelegd in 1983, in het Muller-Van Opzeeland arrest. Je werkgever mag met je afspreken dat je studiekosten moet terugbetalen, als hij:

a. de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de onder a. bedoelde tijdsspanne.

Richtlijn

Artikel 13 van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden luidt als volgt:

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren, deze opleiding kosteloos wordt aangeboden aan de werknemers, als arbeidstijd wordt beschouwd en, indien mogelijk, plaatsvindt tijdens de werkuren.

Nederland legt dit vast in een nieuw lid 2 van artikel 7:611a van het Burgerlijk wetboek.

Gevolgen

De wet gaat ook werken voor bestaande studiekostenbedingen. Dat betekent dat ook al heb je zo’n beding in je arbeidsovereenkomst of apart afgesproken, dat het dan toch niet geldt: als het tenminste gaat om een verplichte cursus. Die verplichting kan volgen uit de wet maar ook uit de toepasselijke CAO. Dat gaat dan vaak over cursussen over veiligheid en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van de vakbekwaamheid). Het gaat niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn te volgen, voor het behouden van de beroepskwalificatie.