201806.15
0

Mega billijke vergoeding

De kantonrechter te Haarlem heeft aan een ontslagen werknemer een billijke vergoeding toegekend ter hoogte van zijn vermoedelijke verlies aan inkomen tot aan zijn pensionering. Dat kwam neer op 628.000 euro.

Ernstige verwijtbaarheid
De rechter kan bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer ten laste van de werkgever. Het is de bedoeling van de wetgever dat deze billijke vergoeding alleen wordt gebruikt bij extreme situaties van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Wat had de werkgever allemaal verkeerd gedaan?

  • De werknemer was er van het ene op het andere moment mee geconfronteerd dat hij geen werk meer had;
  • de directie (in Engeland) had hier over op geen enkele manier met de werknemer gecommuniceerd;
  • de bedrijfsarts vond dat de werknemer begeleiding moest krijgen om zich te oriënteren op zijn toekomstperspectief, maar de werkgever heeft hem vervolgens op non-actief gesteld;
  • er had na een dienstverband van 34 jaar geen hoor en wederhoor plaats gevonden over het vervallen van de functie;
  • de werkgever heeft alleen maar aangestuurd op beëindiging van het dienstverband; en
  • de werkgever heeft bewust onjuiste informatie verstrekt aan de ondernemingsraad en het UWV over de functie van de werknemer.

Billijke vergoeding
De kantonrechter past vervolgens het New Hairstyle arrest toe bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding. Dat betekent dat gekeken wordt naar de te verwachten inkomensschade. De kantonrechter schatte de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt in op nihil, vanwege de leeftijd en eenzijdige werkervaring van de werknemer. Dat betekent dat het inkomensverlies van de werknemer wordt berekend aan de hand van het salaris en de pensioenopbouw die hij zou hebben ontvangen als hij in dienst was gebleven tot aan zijn pensioen, min de WW uitkering. De kantonrechter trok vervolgens de helft van de transitievergoeding af van dit bedrag, omdat een deel van de transitievergoeding ziet op verlies aan inkomensschade, en anders zou het dubbelop zijn. Aldus resulteerde dit in een billijke vergoeding van 628.000 euro.