Ontslagrecht

Ontslagrecht

Ruime ervaring op het gebied van ontslagrecht, zowel individueel als collectief. Ontslag op staande voet, opzegging via het UWV bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid en ontbinding via de kantonrechter bij onder andere disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding.

Read More

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is ieder beding dat de werknemer belemmert om op een zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst. E zijn verschillende redenen waarom zo’n beding niet geldig kan zijn: bij detachering, overname of functieverzwaring en omdat een belangenafweging dat met zich mee kan brengen.

Read More

DBA

DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft de Verklaring geen arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en daarmee weer nieuw leven ingeblazen in de toepassing van het leerstuk omtrent de kwalificatievraag: wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht en wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? De Hoge Raad der Nederlanden hanteert de ‘holistische benadering’, wat betekent dat van…

Read More

Privacy

Privacy

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verandert inhoudelijk niet zo heel veel aan de regels die voor die tijd al bestonden op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met boetes die op kunnen lopen tot vier procent van de wereldwijde omzet is de privacyregelgeving alleen een stuk minder vrijblijvend geworden. Van Dis kan bogen op jarenlange…

Read More

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Van ‘overgang van onderneming’ is sprake wanneer een onderneming over wordt genomen en daarbij van rechtswege de bij die onderneming betrokken werknemers mee oer gaan. Het is lang niet altijd duidelijk of er sprake is van overgang van onderneming. Soms wordt maar een gedeelte van de onderneming verkocht en is het onzeker of werknemers, die…

Read More

Statutair directeur

Statutair directeur

Het ontslag van een statutair directeur is een bijzondere tak van sport in het arbeidsrecht, niet op de laatste plaats vanwege de verwevenheid met het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders betekent voor de statutair bestuurder van de naamloze- en besloten vennootschap ook gelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst, waarvoor…

Read More

Reorganisatie

Reorganisatie

De wet heeft het over een ‘ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden’, wat een verzamelterm is voor verschillende ontslagredenen, zoals het opheffen van één of meerdere functies, verminderd werkaanbod, het opheffen van de onderneming maar ook bedrijfsorganisatorische redenen waarbij werkzaamheden binnen de organisatie anders worden ingedeeld. Het geheel aan regels met betrekking tot ontslagvolgorde, herplaatsingsverplichtingen en aftrekmogelijkheden…

Read More

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De ondernemingsraad als partner of sta-in-de-weg. Van Dis helpt u bij vragen met betrekking tot het adviesrecht en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Ook bij bijvoorbeeld vragen over de inrichting van de medezeggenschap.

Read More