Ontslagrecht

Ontslagrecht

Je werkgever wil je ontslaan Goed nieuws: je hebt ontslagbescherming. Je arbeidsovereenkomst kan alleen worden beëindigd als daarvoor een redelijke grond voor bestaat. De redelijke gronden zijn in de wet opgesomd. De belangrijkste: bedrijfseconomische redenen (reorganisatie); langer dan twee jaar ziek; disfunctioneren; verwijtbaar handelen of nalaten; verstoorde arbeidsrelatie. Wederzijds goedvinden Als er geen redelijke grond…

Read More

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Je wilt gaan werken bij de concurrent. Mag dat? Concurrentie- of relatiebeding Het zou heel goed kunnen dat je dat niet zomaar mag. Uit onderzoek van het ministerie van SZW uit 2015 blijkt dat één vijfde van alle werknemers een concurrentiebeding heeft. Een concurrentiebeding is ieder beding dat jou als werknemer belemmert om na het…

Read More

ZZP

ZZP

ZZP of arbeidsovereenkomst: hoe maak je de keuze. Inmiddels werken meer dan een miljoen Nederlanders als zelfstandige zonder personeel, oftewel ZZP-er. ZZP-ers zijn daarmee een gewoon onderdeel van van de arbeidsmarkt geworden. Dat betekent dat steeds mensen nadenken over de vraag over hoe zij het best werkzaam kunnen zijn: als werknemer, of als zzp-er. Verschillen…

Read More

Gelijke behandeling

Gelijke behandeling

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 1 Grondwet Discriminatieverbod Het is verboden om onderscheid te maken naar: leeftijd chronische ziekte of handicap part-time werken arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd godsdienst…

Read More

Disfunctioneren

Disfunctioneren

Vrijwel iedereen krijgt minstens éénmaal in zijn carrière te maken met een werkgever die over wil gaan tot ontslag wegens vermeend disfunctioneren. Een dergelijk ontslag is gebonden aan strenge regels. Onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren wordt afgewezen. Procedure Je kunt niet zomaar ontslagen worden wegens vermeend disfunctioneren. De werkgever zal dat…

Read More

Statutair directeur

Statutair directeur

Je hebt als statutair directeur van de BV of de NV geen ontslagbescherming. Dat betekent dat als je als door de aandeelhoudersvergadering of raad van commissarissen ontslagen wordt, ook direct je opzegtermijn begint te lopen en je arbeidsovereenkomst eindigt.

Read More

Reorganisatie

Reorganisatie

Bij jouw bedrijf wordt gereorganiseerd. Jij hebt te horen gekregen dat voor jou geen plaats is in de nieuwe organisatie. Wat nu? Bedrijfseconomische redenen De reden dat je werkgever je wil ontslaan bestaat uit bedrijfseconomische redenen. Dit is een brede term, waaronder meerdere sub-ontslaggronden vallen: slechte of slechter wordende financiële situatie werkvermindering organisatorische of technologische…

Read More

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Als ondernemingsraad wordt je verondersteld mee te denken en mee te praten over allerlei zaken die spelen binnen de onderneming. Dat is leuk, nuttig en leerzaam. Totdat je het oneens bent met de directie. Dan is het ook erg belangrijk dat je je als ondernemingsraad ook juridisch en strategisch goed onderlegd bent. Advies- en instemming…

Read More