202003.02
0

Covid-19: moet ik naar mijn werk?

De uitbraak van het coronavirus roept ook arbeidsrechtelijke vragen op. Pleeg je werkweigering als je besluit niet naar je werk te gaan omdat je bevreesd bent om besmet te worden? Heb je recht op loon?

Werkweigering

Werkweigering kan een reden zijn om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het kan zelfs een reden zijn voor ontslag op staande voet. Dat is niet het geval als er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor de werkweigering. Het is dus de vraag of vrees voor besmetting met het coronavirus een geldige rechtvaardigingsgrond is. In de zaak SGBO/Mak oordeelde de Hoge Raad dat indien een werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht wanneer:

arbeidsomstandigheden, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, voor hem zodanig waren dat, met het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten, van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten

Het loon bleef verschuldigd en er was geen reden voor ontslag. Daaruit lijkt voort te vloeien dat werknemers terecht hun prestaties onder de arbeidsovereenkomst kunnen opschorten, als er sprake is van gevaar voor de eigen gezondheid.

Corona

Bovengenoemd arrest van de Hoge Raad ging uiteraard niet over een uitbraak van een gevaarlijke besmettelijke ziekte. Jurisprudentie daarover ontbreekt. Het ging bij SGBO/Mak over ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’, een situatie waarbij de werknemer op grond van een verstoorde arbeidsverhouding verwacht psychische of lichamelijke klachten te ontwikkelen als hij weer aan het werk zou moeten. Toch is hier een zeer duidelijke parallel te trekken met het gevaar besmet te worden met het coronavirus, want in beide gevallen:

  • is de medewerker niet op medische gronden arbeidsongeschikt;
  • is er sprake van de dreiging van psychische of lichamelijke klachten;
  • kan beargumenteerd worden dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de werknemer zijn werkzaamheden verricht.

Gevaarlijke beroepen

Ook voor dat laatste geldt een nuancering. er bestaan nu eenmaal beroepen waarin werknemers bloot worden gesteld aan gevaar. Denk aan soldaat, politieagent, of brandweerman/vrouw. Zij kunnen zich er niet op beroepen zij hun werk niet willen verrichten omdat zij zich daarbij blootstellen aan een gevaar. Dan bestaan er ook nog beroepen die rechtstreeks te maken hebben met het bestrijden van het coronavirus en het behandelen van coronapatiënten. Als deze werknemers hun post zouden verlaten, zijn de gevolgen helemaal niet meer te overzien.

Maatregelen door werkgever

Voor werknemers die geen gevaarlijk beroep hebben, en ook niet een bepaalde rol hebben in de directe aanpak van coronapatiënten, zou goed gesteld kunnen worden dat zij te maken krijgen met een voorheen niet bestaand risico waaraan zij niet wensen te worden blootgesteld. Als daar dan bij komt dat de werkgever niet alle mogelijke maatregelen treft om besmetting te voorkomen, heeft een werknemer en goed te verdedigen argument om het werk neer te leggen en te verlangen dat zijn loon wordt doorbetaald.

Neem voor meer informatie over jouw persoonlijke situatie vrijblijvend contact op met Van Dis: arbeidsrecht via telefoon of chat.