202003.13
1

Deeltijd WW wegens coronacrisis

UPDATE: de regeling Werktijdverkorting is per 17 maart ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Werkgevers die te maken krijgen met buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen, waardoor tijdelijk minder werk voor handen is, kunnen een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen voor hun personeel.

Werktijdverkorting

De werkgever moet eerst toestemming vragen voor werktijdverkorting aan het ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen. Voorwaarden:

  • gedurende ten minste 2 kalenderweken en gedurende ten hoogste 24 kalenderweken;
  • ten minste 20% van de arbeidscapaciteit kan niet of zal naar verwachting niet kunnen worden benut;
  • vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden;
  • die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Werktijdverkorting wordt verleend voor een periode van ten hoogste zes weken en kan op verzoek van de werkgever drie maal worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste zes weken.

Corona

Het coronavirus is op zich al snel als een buitengewone omstandigheid te rekenen. Echter, de vermindering in bedrijvigheid moet ook komen door het coronavirus. Dat zal veel gevallen wel duidelijk zijn, maar niet noodzakelijk. Het ministerie wijst ook aanvragen voor werktijdverkorting af. Er moet een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak en de werkvermindering. Als een bepaalde omstandigheid pas op langere termijn tot werkvermindering leidt of voor een bepaald bedrijf slechts indirect gevolgen heeft, dan wordt geen werktijdverkorting verleend. Het is dus van belang om in de aanvraag goed te motiveren hoe het verband tot stand komt. Tegen een beslissing van het ministerie staat administratief beroep open bij de rechter.

WW

De werknemers voor wie werktijdverkorting is verleend komen in beginsel in aanmerking voor een WW-uitkering over de niet gewerkte uren. Deze wordt door de werkgever aangevraagd bij het UWV. De werkgever kan die uitkering in mindering brengen op het doorbetaalde loon. Dat betekent: de eerste twee maanden 75% van het loon (tot aan het maximum dagloon), daarna 70%. Bij een afwijzing van de aanvraag staat beroep bij de bestuursrechter open.

Assistentie

Van Dis: arbeidsrecht heeft de nodige ervaring met het aanvragen van werktijdverkorting en deeltijd-WW opgedaan tijdens de vorige keer dat ons land getroffen werd door een crisis (de kredietcrisis). Wacht niet te lang met het aanvragen, omdat geen werktijdverkorting wordt verleend voor de periode voor de aanvraag.