202003.26
0

Loondoorbetaling tijdens coronacrisis


De regering heeft gehele bedrijfstakken gesloten, waardoor veel mensen zonder werk thuis zitten. Heb je in een dergelijke situatie eigenlijk wel recht op je salaris?

Exceptionele gebeurtenissen

Doorgaans werd aangenomen dat wanneer sprake was van exceptionele, onvoorzienbare gebeurtenissen die van buitenaf komen en leiden tot het stilleggen van het werk, de werkgever geen loon verschuldigd was. Voorbeelden hiervan in het verleden zijn brand, overstroming en ontploffing. In dat geval gold de hoofdregel: ‘geen arbeid geen loon’.

Geen arbeid, wel loon

Tot 1 januari 2020 stond in de wet dat geen loon is verschuldigd als de werknemer geen arbeid heeft verricht, tenzij de werknemer het werk niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Dat is veranderd en nu staat er dat de werkgever verplicht is:

het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.”

Neutraal terrein

De wetgever heeft aangegeven dat deze tekstuele aanpassing voor de jurisprudentie met betrekking tot de risicoregeling (voor wiens risico komt de oorzaak van het niet werken) geen verandering is beoogd. Maar het coronavirus valt in principe niet in de risicosfeer van de werkgever en ook niet in die van de werknemer. Je zou kunnen zeggen dat het in neutraal terrein valt.

Doorbetalen loon

Voor die situaties lijkt de tekstaanpassing wel degelijk te leiden tot een andere uitkomst. Een neutrale reden voerde onder de oude wettekst tot het niet hoeven betalen van loon, omdat het niet een oorzaak is die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Maar nu staat er letterlijk in de wet dat als het gaat om een reden die in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer komt, er toch loon moet worden betaald.

Overbruggingsfonds

Voor je werkgever is het mogelijk om een beroep te doen op een overbruggingsfonds, waarbij hij een tegemoetkoming kan ontvangen in de loonlasten gerelateerd aan het omzetverlies.